جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فریپیکر ، مرجع دانلود رایگان فایلهای گرافیکی برای همه

accessible colors

Accessible Colors

اکسسیبل کالرز

Accessible colors ترکیب رنگ شما را با استفاده از دستورالعمل‌های WCAG 2.0 برای دسترسی به کنتراست ارزیابی می‌کند. اگر ترکیب شما با دستورالعمل‌ها مطابقت ندارد، با تغییر روشنایی رنگ، نزدیک‌ترین ترکیب در دسترس را پیدا می‌کنیم. ما فقط مقدار روشنایی را تغییر می دهیم تا تا حد امکان به رنگ اصلی وفادار بمانیم.

فایل در حال دانلود است...
لطفا برای تداوم خدمات فریپیکر از ما حمایت کنید با...